Rejestracja

Rejestracja na egzamin

Aby zarejestrować się na egzamin możesz skorzystać z aplikacji rejestracja on-line, bądź pobrać z Centrum Egzaminacyjnego lub z naszej strony następujące dokumenty:

Aby zarejestrować się na egzamin należy wnieść opłatę egzaminacyjną:

 • gotówką w siedzibie Centrum Egzaminacyjnego, Opole ul. Ozimska 48,
 • przelewem na rachunek Centrum Egzaminacyjnego newCOSMOPOLITAN PL092 Opole ul. Ozimska 48: 21 1240 5178 1111 0010 5668 6312 (Bank Pekao S.A. O/Opole) W tytule przelewu należy umieścić następujący opis: imię i nazwisko osoby zdającej egzamin oraz nazwa egzaminu (np. Jan Kowalski FCE).

W terminie rejestracji należy dostarczyć do Centrum Egzaminacyjnego następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany przez właściwą osobę formularz rejestracji indywidualnej (Entry Form) lub grupowej (Block Entry Form)
 • wypełniony i podpisany przez właściwą osobę formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb jego rejestracji w Centrum Egzaminacyjnym newCOSMOPOLITAN (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997, Dz. Ust. Nr 133 poz. 833) wraz ze zgodą na wykonanie obowiązkowego zdjęcia portretowego (w przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia)
 • czytelną kopię dowodu wpłaty (w przypadku wpłaty przelewem)

Akceptowane są następujące sposoby dostarczenia dokumentów:

 • bezpośrednio do Centrum Egzaminacyjnego newCOSMOPOLITAN, ul. Ozimska 48, 45-368 Opole
 • przesyłką pocztową na adres jw., z dopiskiem „CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS”. Przesyłka musi dotrzeć do Centrum Egzaminacyjnego do dnia zakończenia zapisów na daną sesję. W przypadku dostarczenia przesyłki po tym terminie rejestracja możliwa jest tylko na następną sesję.

Wszystkie ww. warunki tj. wpłata i terminowe dostarczenie dokumentów wymienionych powyżej i podpisanych przez właściwą osobę muszą być spełnione łącznie.

UWAGA! Sam fakt dokonania wpłaty gotówką lub na konto nie oznacza zarejestrowania na egzamin. Sam fakt dostarczenia formularza rejestracji bez dowodu wpłaty, nie oznacza zarejestrowania na egzamin. Nie dostarczenie formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata a w przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli 18 roku życia, brak dostarczenia formularza zgody na wykonanie zdjęcia będzie skutkował brakiem rejestracji na egzamin.

Szczególne udogodnienia

Cambridge English Language Assessment  i Centrum Egzaminacyjne zapewnia równe szanse wszystkim kandydatom, również osobom wymagającym specjalnych udogodnień. Kandydaci mogą je uzyskać przystępując do egzaminów Cambridge English w wersji papierowej. Z przyczyn technicznych nie oferujemy szczególnych udogodnień na egzaminach w wersji komputerowej.

Osoby niepełnosprawne

Osoby wymagające szczególnych udogodnień (np. niedowidzące, niedosłyszące) powinny wpisać ten fakt na formularzu rejestracyjnym oraz wypełnić i podpisać wniosek o przyznanie szczególnych udogodnień, który należy złożyć wraz z wymaganym dokumentem z tym związanym – zaświadczenie lekarskie, w Centrum Egzaminacyjnym przed terminem zakończenia rejestracji na daną sesję egzaminacyjną.

Osoby z dysleksją, dysgrafią lub dysortografią

Osoby, które chcą ubiegać się o wydłużenie czasu egzaminów pisemnych o 25% z powodu dysleksji, dysgrafii lub dysortografii powinny wpisać ten fakt na formularzu rejestracyjnym oraz wypełnić i podpisać wniosek o przyznanie szczególnych udogodnień, który należy dostarczyć do Centrum Egzaminacyjnego przed terminem zakończenia rejestracji na daną sesję egzaminacyjną, wraz z wymaganymi dokumentami – zaświadczenie z poradni psychologicznej, które nie może być starsze niż 2 lata licząc od daty części pisemnej egzaminu i musi zawierać informację o stopniu zaawansowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii oraz zawierać nazwy testów zastosowanych do diagnozy.

UWAGA! Po zakończeniu rejestracji na egzamin, dokumenty związane ze szczególnymi udogodnieniami nie będą uwzględniane. Osoby, które wstępnie zgłosiły swoje potrzeby w trakcie rejestracji, lecz nie dostarczyły w terminie wymaganych dokumentów, nie będą mogły skorzystać ze szczególnych udogodnień podczas egzaminu.

Wyniki egzaminu i certyfikaty

Prace egzaminacyjne są oceniane w Cambridge. Cambridge English nie udostępnia ich kandydatom, szkołom ani centrom egzaminacyjnym. Nie istnieje możliwość wglądu w prace egzaminacyjne, czy też uzyskania informacji na temat ilości otrzymanych punktów z poszczególnych części egzaminu.

Wyniki egzaminów dostępne są on-line po ok. 4 tygodniach od daty zakończenia sesji. Certyfikaty odebrać można po ok. 7 tygodniach.

Wyniki egzaminów dostępne są na stronie internetowej Cambridge English Language Assessment. Adres strony, daty pojawienia się wyników egzaminów oraz indywidualne hasło dostępu do strony podane są w zawiadomieniu o terminach i miejscach egzaminu (Confirmation of Entry).

Zgodnie z zaleceniami Cambridge English kandydaci indywidualni odbierają certyfikaty w Centrum Egzaminacyjnym osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez nich na piśmie. Opiekun prawny osoby niepełnoletniej noszący inne nazwisko niż reprezentowana przez niego osoba, odbierając certyfikat powinien przedstawić dokument potwierdzający jego prawo do reprezentowania kandydata.

Kandydaci rejestrowani za pośrednictwem szkół i instytucji informowani są o terminie i sposobie odbioru certyfikatów przez osobę dokonującą ich rejestracji.

Zmiany w egzaminach Cambridge English 2015

Od stycznia 2015 roku Cambridge English Language Assessment wprowadziło zmiany w trzech egzaminach:

 • Cambridge English: First (FCE)
 • Cambridge English: First for Schools (FCE for Schools)
 • Cambridge English: Advanced (CAE)

Od 2015 roku wprowadzona została nowa skala wyników dla następujących egzaminów:

 • Cambridge English: First (FCE)
 • Cambridge English: First for Schools (FCE for Schools)
 • Cambridge English: Advanced (CAE)
 • Cambridge English: Proficiency (CPE)

Statement od Results zawiera:

 • wynik w skali Cambridge English dla każdej z 4 części egzaminu oraz dla Use of English
 • wynik w skali Cambridge English z całego egzaminu
 • ocenę (A, B, C, Level B1/B2/C1) z całego egzaminu
 • wynik w skali CEFR z całego egzaminu

Informacje o nowym sposobie oceniania i prezentowania wyników

Regulamin egzaminów Cambridge English

Czytaj regulamin