Sesja jesień 2018

I. Egzamin, na który ma być dokonana rejestracja

II. Dane osobowe

III. Szczególne udogodnienia

IV. Faktura

Oświadczenie Niniejszym oświadczam, iż zapoznałam/em się z regulaminem egzaminów Cambridge English w Centrum Egzaminacyjnym newCOSMOPOLITAN i godzę się na wymienione w nim warunki oraz oświadczam, iż przekazane dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym. Podaję je dobrowolnie i przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do ich treści oraz prawo do ich poprawiania. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997 poprzez podpisanie tego oświadczenia, wyrażam zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie przez Centrum Egzaminacyjne newCOSMOPOLITAN PL 092, przekazanych danych osobowych zarówno teraz jak i w przyszłości, do celów administracyjnych związanych z egzaminami Cambridge English, w tym do przekazywania tych danych do Cambridge English Language Assessment, marketingowych a także do celów związanych z działalnością newCOSMOPOLITAN. Wyrażam zgodę na otrzymywanie z newCOSMOPOLITAN informacji marketingowych i handlowych dotyczących własnych usług i produktów drogą elektroniczną, telefoniczną bądź listownie. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi na terenie Polski, Centrum Egzaminacyjne newCOSMOPOLITAN PL 092 zobowiązane jest do przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający ich poufność i bezpieczeństwo oraz wyłącznie w oznaczonych celach. Wyrażam zgodę na wykonanie mi zdjęcia przez Centrum Egzaminacyjne newCOSMOPOLITAN PL092 w dniu egzaminu (część pisemna lub ustna) oraz na umieszczenie tego zdjęcia na bezpiecznej stronie internetowej Cambridge English Language Assessment Results Verification, gdzie będzie dostępne tylko tym osobom i instytucjom, którym podam dane logowania do strony. Jednocześnie zgadzam się, aby te osoby i instytucje mogły użyć przekazane przeze mnie dane do weryfikacji wyniku mojego egzaminu. * W przypadku kandydata, który nie ma ukończonych osiemnastu lat, formularz rejestracyjny może zostać podpisany jedynie przez jego rodzica lub opiekuna prawnego * W przypadku kandydata, który nie ma ukończonych osiemnastu lat, wymagane jest wypełnienie i podpisanie przez jego rodzica lub opiekuna prawnego dodatkowego formularza zgody na wykonanie i przetwarzanie zdjęcia