Polityka Prywatności

1.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Administratora Danych Osobowych (ADO).
2.
Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest NEWCOSMOPOLITAN CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH JOLANTA KACZOR, PIOTR KACZOR SPÓŁKA CYWILNA, ul. Ozimska 48, 45-368 Opole, NIP 7543063474
3.
ADO dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności wszystkich osób fizycznych uczestniczących w relacjach biznesowych ADO.
4.
Nad bezpieczeństwem Państwa danych osobowych czuwać będzie powołany przez ADO Inspektor Ochrony Danych, lub osoba przez niego wyznaczona, z którą można się kontaktować:
– pod adresem e-mail: centrum@cambridge.opole.pl
– pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: NEWCOSMOPOLITAN CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH JOLANTA KACZOR, PIOTR KACZOR SPÓŁKA CYWILNA, ul. Ozimska 48, 45-368 Opole,
5.
Ochroną danych przepisy RODO obejmują informacje, które dotyczą:
– Osób fizycznych,
– Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
– Osób fizycznych biorących udział w procesach biznesowych, marketingowych i innych
w których przetwarza się dane osobowe.
6.
Do danych osobowych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy ADO. 7.
Odbiorcami Państwa danych osobowych są następujące podmioty:
– upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa instytucje – biura informacji gospodarczej
– świadczące usługi doręczenia korespondencji i przesyłek
– świadczące usługi drukarskie i archiwizacyjne
– świadczące usługi informatyczne i nowych technologii
– świadczące usługi marketingowe, komunikacyjne i analityczne – świadczące usługi księgowo-finansowe
– świadczące usługi audytorskie i kontrolne
– świadczące usługi prawne i windykacyjne
– świadczące usługi hostingowe
8.
Cel przetwarzania, zakres i czas przetwarzania są szczegółowo omówione w dedykowanej klauzuli
informacyjnej załączonej na stronie www.cambridge.opole.pl w zakładce „Jak chronimy Twoje dane”.
9.
ADO gwarantuje nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich sprostowania, poprawiania i uzupełniania w każdej chwili. Jeżeli jest to technicznie możliwe ADO zapewnia również możliwość przenoszenia danych osobowych do innego administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda można ją w każdej chwili odwołać. Podjęcie takiej decyzji nie wpływa jednak na prawo administratora do przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
10.
Macie Państwo prawo, bez względu na przyczynę, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po jego otrzymaniu przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celu lub celach, co do których wyraziliście Państwo sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności innych osób, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Wcelu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z nami. Wybierając jedna z zaprezentowanych powyżej form komunikacji.
11.
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. Adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych: ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa.
12.
Szczegółowy wykaz Państwa praw znajduje się z Załączniku nr 1 do niniejszej polityki.
13.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o poniższe podstawy prawne:
14.
– na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – art.6 ust.1 lit.a RODO;
– na podstawie działań przed umownych lub łączącej nas umowy- art.6 ust.1 lit.b RODO;
– z powodu obowiązku prawnego jaki ciąży na ADO w związku z realizacją przepisów prawa Unii lub prawa polskiego- art.6 ust.1 lit.c RODO;
– w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu ADO- art.6 ust.1 lit.f RODO.
Informujemy, że Państwa danych przetwarza je zgodnie z przyjętą polityką retencyjną, tylko i wyłącznie do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
– dla kategorii informacji związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie, przez formularz kontaktowy czy drogą e-mail, dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji w celu udzielania wyczerpującej odpowiedzi;
w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji zamówienia, bądź zawartej między nami umowy dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania i rozliczenia zamówienia – umowy, chyba że przepisy stanowią inaczej np. dla celów rozliczeń podatkowych;
– w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów, będziemy je przetwarzali do czasu istnienia tego interesu;
– jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych była Państwa zgoda, przetwarzanie danych będzie realizowane do momentu złożenia przez Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu, którego dotyczyła zgoda. Jednak pomimo wycofania zgody, będziemy mogli przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli uprawniać nas będzie do tego powszechnie obowiązujące prawo (np. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
ADO stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa z zachowaniem poufności i wytycznych RODO.
16.
Integralną częścią niniejszej polityki są dedykowane klauzule zamieszczone na stronie www.cambridge.opole.pl w zakładce „Jak chronimy Twoje dane”:
– klauzula dla osób starających się o pracę
– klauzula dla naszych klientów lub kontrahentów
– klauzula dla pracowników naszych klientów lub kontrahentów
– klauzula dla osób nawiązującego z nami kontakt za pomocą formularza kontaktowego – klauzula dla osób uczestniczących w działaniach marketingowych

Switch The Language

    Facebook