Rejestracja

Rejestracja na egzamin

Aby zarejestrować się na egzamin możesz skorzystać z aplikacji rejestracja on-line, bądź pobrać z Centrum Egzaminacyjnego lub z naszej strony następujące dokumenty:

01.OpłataEgzaminazyjna

Aby przystąpić do egzaminu należy wnieść opłatę egzaminacyjną:

 • gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie Centrum Egzaminacyjnego,
 • przelewem, na rachunek newCOSMOPOLITAN Centrum Egzaminacyjne PL017, ul. Ozimska 48, 45-368 Opole, nr rachunku: 21 1240 5178 1111 0010 5668 6312 (Bank Pekao S.A. O/Opole)
02.TytułPrzelewu

W tytule przelewu należy wpisać:

 • imię i nazwisko Kandydata (w przypadku rejestracji indywidualnej)
 • nazwę uczelni, szkoły firmy lub instytucji zgłaszającej Kandydatów (w przypadku rejestracji zbiorowej)
 • symbol i termin egzaminu
03.TerminRejestracji

W terminie rejestracji należy dostarczyć do Centrum Egzaminacyjnego następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany przez właściwą osobę formularz rejestracji indywidualnej i/lub grupowej
 • czytelną kopię dowodu wpłaty (w przypadku wpłaty przelewem)
04.Dostarczeniedokumentów

Akceptowane są następujące sposoby dostarczenia dokumentów:

 • bezpośrednio do Centrum Egzaminacyjnego, ul. Ozimska 48, 45-368 Opole
 • przesyłką pocztową na adres jw., z dopiskiem „CAMBRIDGE ENGLISH EXAMS”. Przesyłka musi dotrzeć do Centrum Egzaminacyjnego do dnia zakończenia zapisów na dany egzamin. W przypadku dostarczenia przesyłki po tym terminie rejestracja możliwa jest tylko na kolejną sesję

Wszystkie ww. warunki tj. wpłata i terminowe dostarczenie dokumentów wymienionych powyżej i podpisanych przez właściwą osobę muszą być spełnione łącznie. Osoby, które nie spełniają wymagań wymienionych powyżej, nie zostaną zarejestrowane na wybraną sesję, a ich dane zostaną usunięte z listy kandydatów.

Szczególne udogodnienia

Cambridge Assessment English i Centrum Egzaminacyjne zapewnia równe szanse wszystkim kandydatom, również osobom wymagającym specjalnych udogodnień. Kandydaci mogą je uzyskać przystępując do egzaminów Cambridge English w wersji papierowej.

Z przyczyn technicznych nie oferujemy szczególnych udogodnień na egzaminach w wersji komputerowej.

 1. 1
  Osoby niepełnosprawne

  Osoby wymagające szczególnych udogodnień (np. niedowidzące, niedosłyszące) powinny wpisać ten fakt na formularzu rejestracyjnym oraz wypełnić i podpisać wniosek o przyznanie szczególnych udogodnień, który należy złożyć wraz z wymaganym dokumentem z tym związanym – zaświadczenie lekarskie, w Centrum Egzaminacyjnym przed terminem zakończenia rejestracji na daną sesję egzaminacyjną.

 2. 2
  Osoby z dysleksją, dysgrafią lub dysortografią

  Osoby, które chcą ubiegać się o wydłużenie czasu egzaminów pisemnych o 25% z powodu dysleksji, dysgrafii lub dysortografii powinny wpisać ten fakt na formularzu rejestracyjnym oraz wypełnić i podpisać wniosek o przyznanie szczególnych udogodnień, który należy dostarczyć do Centrum Egzaminacyjnego przed terminem zakończenia rejestracji na daną sesję egzaminacyjną, wraz z wymaganymi dokumentami – zaświadczenie z poradni psychologicznej, które nie może być starsze niż 2 lata licząc od daty części pisemnej egzaminu i musi zawierać informację o stopniu zaawansowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii oraz zawierać nazwy testów zastosowanych do diagnozy.

  Cambridge uznaje zaświadczenia wydane osobom w wieku 13 lat lub starszym.

Wyniki egzaminu i certyfikaty

Prace egzaminacyjne są oceniane w Cambridge. Cambridge English nie udostępnia ich kandydatom, szkołom ani centrom egzaminacyjnym. Nie istnieje możliwość wglądu w prace egzaminacyjne, czy też uzyskania informacji na temat ilości otrzymanych punktów z poszczególnych części egzaminu.

Wyniki egzaminów dostępne są on-line po ok. 4 tygodniach od daty zakończenia sesji. Certyfikaty odebrać można po ok. 7 tygodniach.

Wyniki egzaminów dostępne są na stronie internetowej Cambridge Assessment English. Adres strony, daty pojawienia się wyników egzaminów oraz indywidualne hasło dostępu do strony podane są w zawiadomieniu o terminach i miejscach egzaminu (Confirmation of Entry).

Zgodnie z zaleceniami Cambridge English kandydaci indywidualni odbierają certyfikaty w Centrum Egzaminacyjnym osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez nich na piśmie. Opiekun prawny osoby niepełnoletniej noszący inne nazwisko niż reprezentowana przez niego osoba, odbierając certyfikat powinien przedstawić dokument potwierdzający jego prawo do reprezentowania kandydata.

Kandydaci rejestrowani za pośrednictwem szkół i instytucji informowani są o terminie i sposobie odbioru certyfikatów przez osobę dokonującą ich rejestracji.

Switch The Language

  Facebook