SZCZEGÓLNE UDOGODNIENIA

Cambridge English Language Assessment  i Centrum Egzaminacyjne zapewnia równe szanse wszystkim kandydatom, również osobom wymagającym specjalnych udogodnień. Kandydaci mogą je uzyskać przystępując do egzaminów Cambridge English w wersji papierowej. Z przyczyn technicznych nie oferujemy szczególnych udogodnień na egzaminach w wersji komputerowej.

Osoby niepełnosprawne

Osoby wymagające szczególnych udogodnień (np. niedowidzące, niedosłyszące) powinny wpisać ten fakt na formularzu rejestracyjnym oraz wypełnić i podpisać wniosek o przyznanie szczególnych udogodnień, który należy złożyć wraz z wymaganym dokumentem z tym związanym – zaświadczenie lekarskie, w Centrum Egzaminacyjnym przed terminem zakończenia rejestracji na daną sesję egzaminacyjną.

Osoby z dysleksją, dysgrafią lub dysortografią

Osoby, które chcą ubiegać się o wydłużenie czasu egzaminów pisemnych o 25% z powodu dysleksji, dysgrafii lub dysortografii powinny wpisać ten fakt na formularzu rejestracyjnym oraz wypełnić i podpisać wniosek o przyznanie szczególnych udogodnień, który należy dostarczyć do Centrum Egzaminacyjnego przed terminem zakończenia rejestracji na daną sesję egzaminacyjną, wraz z wymaganymi dokumentami – zaświadczenie z poradni psychologicznej, które nie może być starsze niż 2 lata licząc od daty części pisemnej egzaminu i musi zawierać informację o stopniu zaawansowania dysleksji, dysgrafii lub dysortografii oraz zawierać nazwy testów zastosowanych do diagnozy.

UWAGA! Po zakończeniu rejestracji na egzamin, dokumenty związane ze szczególnymi udogodnieniami nie będą uwzględniane. Osoby, które wstępnie zgłosiły swoje potrzeby w trakcie rejestracji, lecz nie dostarczyły w terminie wymaganych dokumentów, nie będą mogły skorzystać ze szczególnych udogodnień podczas egzaminu.

Facebook